Komunalna oprema

U proizvodni program uveli smo i sljedeću komunalnu opremu:

1. Izgradnja reciklažnih dvoriša - kompletna izvedba - ključ u ruke

2. Kontejneri 5 i 7 m3, otvoreni , zatvoreni, kontejner za papir

3. Spremišta problematičnog otpada za opremanje recikalžnog dvorišta

4. Ostala komunalna oprema prema potrebama naručitelja